Nasz patron
Grono Pedagogiczne
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Szkoła
o nas
plan lekcji
zastępstwa
podręczniki
zajęcia pozalekcyjne
osiągnięcia
kalendarz imprez
Przedszkole
o nas
rozkład dnia
zajęcia dodatkowe
nauka przez zabawę
kalendarz imprez
Statut ZPO
Dokumenty
Regulaminy
Linki
Przyjaciele Zespołu
Gazetka szkolna
Archiwum 2018 Stowarzyszenie Pomocy Szkole 'Małopolska'

Aktualności - szkoła podstawowa

Wiadomość z dnia: 2019-01-30 15:18:10.

Wybierz zawód który lubisz,

A nigdy nie będziesz musiał pracować

Konfucjusz

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE CZYLI PODRÓŻ OD CELU DO SUKCESU

Doradztwo edukacyjno-zawodowe to wymóg czasu wynikający z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach (…) nałożyło na szkoły obowiązek zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polegający na wspieraniu uczniów w planowaniu własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.

Istotnym elementem edukacji zawodowej jest wyposażenie młodzieży w wiadomości i umiejętności umożliwiające racjonalne i trafne podejmowanie decyzji zawodowych. Oznacza to konieczność kształtowania i rozwijania u młodych ludzi świadomości własnych możliwości psychofizycznych, ustawicznego kształcenia się i zdobywania kwalifikacji zawodowych celem realistycznego planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Rzeczywistość naszego życia obliguje szkołę i inne instytucje (np. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Młodzieżowe Centra Kariery Zawodowej) do aktywnego przygotowania i uczestnictwa zawodowego młodzieży w dynamicznie rozwijającym się świecie. Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania m. in. poprzez dynamicznie dokonujące się zmiany, rozwój zawodoznawstwa (pojawianie się nowych zawodów).

Na czym polega orientacja zawodowa, czym jest doradztwo zawodowe?

Orientacja zawodowa to działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodych ludzi do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Doradztwo zawodowe jest świadczeniem pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej. Jest procesem pomagania uczniom w poznawaniu własnej osobowości i rozumieniu siebie samego w ramach opracowywania m. in. Indywidualnego planu działania.

Zarówno orientacja jak i doradztwo zawodowe wchodzą w zakres edukacji szkolnej, której celem jest podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami. Pomoc pedagogiczna umożliwia trafność podejmowanych decyzji, minimalizuje koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i materialne rodziny (dojazd do specjalistycznych placówek). Niezwykle ważną potrzebę uzasadniają również właściwości psychofizyczne dorastających uczniów, ich głębokie i zmienne przeżycia emocjonalne. W wieku dojrzewania pojawia się mnóstwo nierealistycznych założeń typu: kim jestem?, kim mógłbym być? Pedagog szkolny bądź doradca zawodowy zapewniają wsparcie, udzielają pomocy w ramach działań zawodoznawczych: planowaniu ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

W dniu 5 lutego br. w ramach jednostki modułowej uczniowie klasy ósmej pod opieką pedagoga szkolnego poznali lokalny rynek edukacji na terenie Myślenic wraz z obowiązującym system rekrutacyjnym. Podczas spotkań w szkołach (licea, technika, szkoły branżowe) podkreślano kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania trafnych decyzji, wskazywano na relacje pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi a planowaniem kariery. Młodzież uczestniczyła w wielu zajęciach z udziałem nauczycieli i uczniów w/w, poznała warunki lokalowe, wyposażenie szkół.

Teraz czekamy na potwierdzenia efektów uczenia się i już dziś życzymy powodzenia trzymając kciuki 😊

Wiadomość z dnia: 2019-01-30 15:18:10.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA POCZĄTKIEM EFEKTYWNEJ EDUKACJI

Cel spotkania z rodzicami uczniów z udziałem Pana Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Myślenic mgr Mariusza Manieckiego w dniu 11 stycznia 2019r.: upowszechnianie wiedzy o znaczeniu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

Dla prawidłowego rozwoju najważniejsze jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa. Dla dziecka warunkiem niezbędnym do rozwoju jest bliska więź z rodzicami, kontakt ze znaczącymi osobami. To fundamentalna potrzeba i baza do dalszego rozwoju.

Dziecko, któremu poświęcono więcej uwagi i opieki, wyrasta
na osobę silniejszą, bardziej zrównoważoną i energiczniejszą

                                                                      Maria Montessori

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

Zapis ten, zamieszczony w części wstępnej Ustawy o systemie oświaty określa nadrzędny cel polskiej szkoły. Ukazuje ją jako instytucję wychowawczą, której obowiązkiem jest dbałość o pełny rozwój człowieka, ze szczególnym wyróżnieniem tych jego cech, które w przyszłości zadecydują o sposobie pełnienia przez niego ról społecznych.

Nasz rozwój zachodzi w ciągu całego życia, a rozpoczyna się już od pierwszych chwil po urodzeniu. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mie

dom rodzinny. Tu przede wszystkim kształtuje się jego charakter, przekazywane są doświadczenia i system wartości. To rodzice decydują o procesie wychowania dziecka, również wtedy, gdy odbywa się on w szkole.

Losy dzieci układają się różnie.  Każde z nich ma własny, niepowtarzalny schemat rozwojowy, który odbywa się w indywidualnym tempie. Dlatego ważne jest, aby nauczyciel dobrze poznał indywidualne właściwości i potrzeby każdego dziecka nie tylko poprzez obserwację jego aktywności, analizę prac, ale również wywiad z rodzicami, aby w sytuacji wymagającej pomocy mógł skonstruować indywidualny program rozwojowy (terapeutyczny). Czasami wymagana jest analiza warunków środowiskowych uwzględniająca zmiany w najbliższym otoczeniu (śmierć w rodzinie, rozwód rodziców). Zdarza się, że rodzice przeżywają ambiwalentne emocje, oczekują, że z wiekiem problem sam się rozwiąże… stąd apelujemy - im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podjęte zostaną działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze jego rokowania i szansa na lepsze funkcjonowanie rozwój. Czekanie na pedagogiczną interwencję w późniejszym wieku kosztuje zbyt wiele…

Argumenty za podjęciem działań we wczesnym okresie:

- praca daje szanse szybkich postępów, bowiem dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię (mózg ma dużą plastyczność);

- terapia podjęta we wczesnym okresie hamuje wiele zaburzeń w zachowaniu, a na pewno daje możliwość zmiany. Priorytetowe znaczenie ma reorientacja w zakresie samodzielności, motywacji, radzenia sobie ze stresem, podążania za zmianą, kreatywności, współpracy;

- zgodnie z prawem pierwszeństwa dotyczącym uczenia się, pierwsze umiejętności utrwalają się najsilniej i później najtrudniej ulegają zmianie;

- psychoterapia wspiera rodzinę, pomaga radzić sobie z codziennymi trudnościami (charakter formalny i samopomocowy).

Praca z dziećmi wymagających szczególnej opieki i troski podlega tym samym zasadom i prawidłowościom, ale bywa procesem znacznie trudniejszym, bardziej złożonym, wymagającym więcej czasu i zaangażowania. Czasami wprowadza zmiany w rodzinie - w psychice jej członków, w relacjach między nimi, w funkcjonowaniu społecznym. Wobec złożoności problemów, z którymi spotyka się niezwykle ważne jest, aby wcześnie znalazła pomoc dostosowaną do swoich potrzeb. Nasza Szkoła nie tylko koncentruje się na zasobach i potencjale dzieci, ale również przezwycięża braki zapewniając pomoc w formie wielorakich zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i innych o charakterze terapeutycznym.

Wierzymy, że prelekcja z wzbogaciła kompetencje licznie przybyłych rodziców.

Dziękujemy…

 

Wiadomość z dnia: 2019-01-30 15:15:49.

POWIATOWE ZAWODY PŁYWACKIE

10.01.2019 r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w powiatowych zawodach pływackich, które odbywały się na krytej pływalni w Myślenicach Reprezentację szkoły tworzyli: Alicja Trystuła i Maja Suruło z kl. 1, Józef Madej z kl. 3, Eryk Suruło z kl. 4, Anna Weszka z kl. 6 oraz Justyna Madej z kl.8. Wszyscy uczestnicy bardzo poważnie podeszli do rywalizacji i pokazali się z bardzo dobrej strony. Na szczególne wyróżnienie zasługuję wynik, jaki osiągnęli Justyna i Józef Madej , którzy zajmując odpowiednio I i III miejsce w swojej kategorii wiekowej po raz kolejny wywalczyli możliwość reprezentowania naszej szkoły oraz całego powiatu w zawodach wojewódzkich.

Wiadomość z dnia: 2019-01-23 14:31:33.

KOLĘDOWAĆ MAŁEMU ...

8 stycznia w Sułkowickim Ośrodku Kultury i 11 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie odbyły się tradycyjne już dla tych placówek przeglądy kolęd i pastorałek dla młodzieży szkolnej. Co roku gromadzą one dziesiątki solistów i zespołów, które kultywują tę jakże piękną tradycję kolędowania i walczą o uznanie jury.  

W tegorocznych konkursowych zmaganiach Powiatowego i Gminnego Przeglądu Kolęd i  Pastorałek naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Joasia Płatek z VI klasy i Kasia Cegielska z klasy VII. Doświadczenie sceniczne, talent i nieodparty urok obu dziewczynek zaowocowały sukcesem w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Głogoczowie. Joasia pięknie zinterpretowała kolędę "Mario, czy już wiesz?" i wywalczyła II miejsce, a Kasia pogodną świąteczną piosenką "Kto wie" zajęła III miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZPO Borzęta 368
32-400 Myślenice
zpoborzeta@op.pl
12 272 13 69
Licznik odwiedzin: 639350